Thông báo về việc cập nhật số lượng và danh sách đoàn viên tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

- Ký hiệu: 52-TB/ĐTN-VP

- Ngày ban hành: 17/01/2022