LỊCH CÔNG TÁC

- Căn cứ lịch công tác các Ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Đoàn Trường, Văn phòng Hội Sinh viên Trường chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện.
- Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Đoàn - Hội Trường.