HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN

Sử dụng mã số sinh viên để xem kết quả đánh giá, danh sách các hoạt động đã tham gia.