Stt Tên sinh viên Mã số sinh viên Lớp Đơn vị Tư cách