Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm phần mềm Quản lý hoạt động Đoàn – Hội Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

- Ký hiệu: 66-TB/ĐTN-VP

- Ngày ban hành: 31/05/2022