Thông báo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ Đoàn học kỳ I, năm học 2021 – 2022

- Ký hiệu: 53-TB/ĐTN-BTC

- Ngày ban hành: 15/02/2022