Kế hoạch tổ chức lớp Cảm tình Đoàn và Lễ kết nạp Đoàn viên mới, năm học 2020 – 2021

- Ký hiệu: 06-KH/ĐTN

- Ngày ban hành: 03/01/2021