Kế hoạch tổ chức hoạt động “Hiến máu tình nguyện” lần I năm học 2020 – 2021

- Ký hiệu: 04-KH/ĐTN

- Ngày ban hành: 21/11/2020