Kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024

- Ký hiệu: 27-KH/ĐTN-BTC

- Ngày ban hành: 19/12/2021