Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics UT cấp Trường, tìm kiếm đội tuyển tham dự Cuộc thi Tài tăng trẻ Logistics Việt Nam năm 2020

- Ký hiệu: 02-KH/ĐTN

- Ngày ban hành: 25/10/2020