Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Cuộc thi “Khơi nguồn sáng tạo sinh viên – UT” Lần thứ I, năm học 2021 – 2022

- Ký hiệu: 36-CV/ĐTN-BHT.NCKH

- Ngày ban hành: 31/12/2021