Thông báo về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 23 năm 2021

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH

***
Số: 39-TB/ĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 23 năm 2021

______________________

Căn cứ Kế hoạch số 97-KHLT/TĐTN-ĐHQG của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Eureka lần thứ 23 năm 2021;

Trên cơ sở thống nhất với Phòng Khoa học công nghệ và nghiên cứu phát triển (sau đây viết tắt là P. KHCN&NCPT),

Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến giảng viên hướng dẫn và sinh viên một số nội dung như sau:

1. Các mốc thời gian cần lưu ý

– Từ ngày 07 đến ngày 17/9/2021: hoàn thành nghiệm thu đề tài cấp Khoa/ Viện và gửi kết quả về P. KHCN&NCPT, điền thông tin vào mẫu đăng ký ở mục 2.

– Từ 18/9/2021 đến ngày 24/9/2021: P. KHCN&NCPT tiến hành nghiệm thu cấp Trường.

– Ngày 25/9/2021: Thời hạn cuối cùng để Cán bộ Đoàn Trường phụ trách tiến hành đăng ký những đề tài đã được Hội đồng cấp Trường thông quan lên hệ thống trực tuyến trên website của Thành Đoàn.

– Từ ngày 26 đến ngày 29/9/2021: Tổng hợp hồ sơ, hoàn thành thủ tục

– Ngày 30/9/2021: Cán bộ Đoàn Trường phụ trách nộp hồ sơ trực tiếp tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Các mốc thời gian in đậm phải thực hiện theo tiến độ của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

2. Đăng ký đề tài nghiên của sinh viên

Để thuận tiện trong công tác thống kê, theo dõi, báo cáo và chuẩn bị phương án nghiệm thu cấp Trường, các nhóm nghiên cứu phải đăng ký đề tài theo đường dẫn của P. KHCN&NCPT tại: https://forms.gle/vmUAkgZa6T2DiMiu8

3. Hồ sơ và biểu mẫu

3.1 Hồ sơ tham dự để nộp về Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh gồm:

Tác giả chuẩn bị:

1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (01 bản theo mẫu M01, có dán hình 3×4).

2. Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành viên trong nhóm).

3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp về Ban tổ chức Giải thưởng 02 quyển đề tài công trình nghiên cứu tại vòng bán kết.

4. Mỗi đề tài tự thiết kế một poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc) để phục vụ công tác truyền thông và tham gia các hoạt động bình chọn đề tài (chỉ cần nộp file khi đơn vị đăng ký trực tuyến).

Cơ quan quản lý chuẩn bị:

5. Phiếu đánh giá, nhận xét hoặc biên bản họp xét chọn đề tài gửi dự thi Giải thưởng của Hội đồng khoa học cấp trường.

6. Đoàn trường hoặc Phòng Quản lý khoa học nhà trường gửi bảng tổng hợp danh mục các đề tài của trường tham gia Giải thưởng. Danh sách này đơn vị tải về từ website đăng ký trực tuyến tại địa chỉ www.khoahoctre.com.vn, sau đó in ra và đóng dấu xác nhận.

3.2. Biểu mẫu:

Biểu mẫu được thực hiện theo quy định được nêu trong Thể lệ của Giải thưởng.

Thể lệ, Kế hoạch của cấp Thành (tiến độ, cơ cấu giải thưởng) được đăng tải tại: http://eureka.khoahoctre.com.vn/

4. Cán bộ Đoàn Trường phụ trách

– Đ/c Huỳnh Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Trưởng Ban Học tập và Nghiên cứu khoa học Đoàn Trường, điện thoại: 0969 903 082.

Để đạt hiệu quả trong đợt xét Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 23 năm 2021, Ban Thường vụ Đoàn Trường kính đề nghị Cấp ủy, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Ban Lãnh đạo các Viện và Quý Thầy, Cô quan tâm, hỗ trợ. Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả thông báo này đến đoàn viên, sinh viên trong đơn vị, đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Đảng ủy, BGH (để b/c);

– P. KHCN&NCPT (để p/h);

– Chi ủy, BCN các Khoa, Ban Lãnh đạo các Viện (để p/h);

– Giảng viên, sinh viên;

– Lưu VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Võ Quốc Việt