Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Ngay từ khi thành lập, bản lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm được định hình và không ngừng được rèn luyện, nâng cao qua các chặng đường cách mạng. Nhờ có bản lĩnh chính trị vững vàng mà hơn 90 năm qua, Đảng ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức, lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa dân tộc và thời đại.

Cứ mỗi mùa xuân về, chúng ta lại hướng đến mừng Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng đất nước Việt Nam đang trên con đường đổi mới phát triển tươi sáng. Chào mừng Xuân Nhâm Dần – 2022 năm nay, Đảng ta vừa tròn 92 mùa xuân. Chặng đường 92 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 cho đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo con đường Xã hội chủ nghĩa.

Nhưng nổi bật nhất là sự lãnh đạo của Đảng trong Nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 – 2021) và năm đầu tiên thực hiện Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (2021 – 2026) vừa qua, đã góp phần làm nên những kỳ tích, những yếu tố dấu hiệu tích cực trong thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam. Từ thực tiễn sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đã kiểm chứng: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mãi mãi là sự lựa chọn của dân tộc, của Tổ quốc và của nhân dân Việt Nam.

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Xuân Nhâm Dần – 2022 là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và toàn thể nhân dân ta trên con đường phát triển của thời kỳ mới; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhân lên niềm tự hào về một Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Cách mạng Việt Nam vĩ đại; Đảng ta luôn vì dân, vì nước, vì sự phát triển phồn vinh của Tổ quốc và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.