KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2021)

Trải qua hơn 65 năm xây dựng và nỗ lực trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng chứng tỏ vai trò là tổ chức của thanh niên.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội của thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là 1 thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mục đích đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, cùng phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chức năng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên; hướng dẫn, hoàn thiện nhân cách để cống hiến sức trẻ vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp cho thanh niên trước pháp luật và công luận.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có các nhiệm vụ chính:

– Đoàn kết, tập hợp các thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước để cống hiến tài năng, sức trẻ, khuyến khích tham gia các hoạt động ích nước, lợi nhà.

– Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.

– Kêu gọi và kiến nghị kịp thời các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo lợi ích hợp pháp của hội viên.

– Đoàn kết, hợp tác với tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hòa bình, tiến bộ xã hội, vì văn minh, hạnh phúc của tuổi trẻ.

– Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

(Thông tin và ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bài: Trí Tuấn)