KỶ NIỆM 201 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG – GHEN (28/11/1820 – 28/11/2021)

Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Ba-rơ-men tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ, trong một gia đình chủ xưởng dệt. Ông là nhà lý luận chính trị, một triết gia và nhà khoa học nổi tiếng người Đức thế kỷ XIX, người cùng với C.Mác sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản.

Sự nghiệp suốt đời của Ph.Ăng-ghen gắn liền, khăng khít và trở thành sự nghiệp chung với C.Mác. Với bộ óc thiên tài, trái tim nhân hậu và đức tính khiêm nhường, Ph.Ăng-ghen đã dâng hiến cho nhân loại nhiều tư tưởng, lý luận có giá trị lịch sử to lớn và có ý nghĩa soi sáng con đường xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn – xã hội XHCN cho các dân tộc trên thế giới. Những đóng góp vĩ đại của Ph.Ăng-ghen trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác đã được khẳng định và được tôi luyện trong thực tiễn phong trào công nhân và cuộc đấu tranh xây dựng xã hội XHCN, đòi công lý, công bằng và cải thiện cuộc sống cho giai cấp vô sản.

Ph.Ăng-ghen là người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, cuộc đời và sự nghiệp của ông có nhiều công lao, đóng góp, cống hiến vĩ đại đối với Chủ nghĩa Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế.

Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2021), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chúng ta càng hiểu rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp và công lao to lớn, cống hiến vĩ đại của ông đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản trên toàn thế giới.