? CỐ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN – NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT ?

? Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, say mê với lý tưởng cách mạng, đồng chí Lê Duẩn sớm trở thành một chiến sĩ thuộc lớp đầu tiên của Đảng. ? Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, say mê với lý tưởng cách mạng, đồng chí Lê Duẩn sớm trở thành một chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng. Vừa hoạt động cách mạng, vừa học tập, đồng chí say mê đọc Đường Kách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Báo Thanh niên, các tác phẩm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin… từng bước bồi đắp cho mình những tri thức mới, nâng cao tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng. ? Do được hoạt động, gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí luôn nhận được sự dìu dắt và chỉ đạo trực tiếp của Người. Đó là điều kiện thuận lợi để đồng chí tiếp thu và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực công tác do tổ chức phân công. Đồng chí được Đảng và cách mạng tin tưởng giao phó nhiều trọng trách quan trọng như: Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ (1931), Bí thư Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ (1937), Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (1939), Bí thư Xứ ủy Nam Bộ và Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1946-1947), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng (1951 – 1959), đồng chí là người hoạt động ở khắp cả ba miền của đất nước… ? Gần 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong hoàn cảnh đất nước trải qua thử thách cực kỳ nghiêm trọng và tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, đồng chí đã cùng Bộ Chính trị và Trung ương kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ và đoàn kết quốc tế, sáng suốt lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
? Sau ngày đất nước giải phóng, đồng chí Lê Duẩn cùng với Bộ Chính trị và Trung ương Đảng tập trung nhiều công sức vào việc hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng hết lòng tận tụy vì Đảng, vì Dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ở đồng chí Lê Duẩn đức tính tiên phong, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Là một nhà yêu nước lớn, một chiến sỹ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên cường và phong phú của đồng chí Lê Duẩn là tấm gương sáng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, đó là lòng trung thành vô hạn đối với lợi ích tối cao của Tổ quốc và nhân dân, với lý tưởng cộng sản cao cả; sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
_______________________________
#COTONGBITHULEDUAN
#CLBLYLUANTREUTH