THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:   -GCN/ĐTN-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng  năm 2022


GIẤY CHỨNG NHẬN

Tham gia hoạt động

---------


BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  - Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

  - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

  - Xét đề nghị của Văn phòng Đoàn Trường.


CHỨNG NHẬN


  Đồng chí:

  MSSV:

Chi đoàn:

   Đơn vị:


  Từ ngày 01/01/1970 đến ngày 01/01/1970, đã tham gia các hoạt động sau:

Stt Tên hoạt động Đơn vị tổ chức Ngày tổ chức Tư cách


Nơi nhận:

- Thường trực Đoàn Trường;
- Đồng chí ;
- Lưu VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thành Nhân