Số 12 2015 QĐ BTK TĐKT Vv Khen thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi thiết kế biểu trưng chào mừng Đại hội VI Hội sinh viên Việt Nam trường

Đăng bởi:admin onTháng Ba 3, 2016

 

15/10/2015

Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam điều chỉnh (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số: 1739/QĐ – BNV ngày 25/12/2009; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ vào kết quả của Ban giám khảo cuộc thi vào ngày 13 tháng 10 năm 2015; Theo đề nghị của Ban Thi đua khen thưởng Hội sinh viên Việt Nam Trường.

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
*****

Số: 12/QĐ-BTK-TĐKT

 

 

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Khen thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi thiết kế biểu trưng
Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường
lần VI, nhiệm kỳ 2015 – 2018

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam điều chỉnh (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số: 1739/QĐ – BNV ngày 25/12/2009;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào kết quả của Ban giám khảo cuộc thi vào ngày 13 tháng 10 năm 2015;

Theo đề nghị của Ban Thi đua khen thưởng Hội sinh viên Việt Nam Trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng giấy khen Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam trường và tiền thưởng 600.000 đồng cho 1 Hội viên đạt giải Nhất, tiền thưởng 400.000 đồng cho 1 Hội viên đạt giải Nhì cuộc thi thiết kế biểu trưng chào mừng Đại hội VI (danh sách kèm theo).

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng Ban thi đua khen thưởng, Văn phòng Hội sinh viên Việt Nam Trường, các cá nhân có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

–   Đảng ủy trường (để b/c);

–   BTK HSV trường (để b/c);

–   LCH khoa, CLB, đội nhóm (để t/t);

–   Như Điều 3;

–   Lưu VT.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Mai Hoàng Thương

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN KHEN THƯỞNG
Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BTK-TĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2015

 

TT Họ và tên Lớp Khoa Giải
1 Võ Thành Phương KC12 Kỹ Thuật Xây Dựng Nhất
2 Nguyễn Quốc Việt CD13 Công trình Giao thông Nhì

 

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.