Số 11 2015 QĐ BTK V/v Thành lập Câu lạc bộ Patin và công nhận Ban chủ nhiệm CLB Patin lần I, nhiệm kỳ (2015 – 2016)

Đăng bởi:admin onTháng Ba 3, 2016

 

14/10/2015

Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam điều chỉnh (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số: 1739/QĐ – BNV ngày 25/12/2009; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ vào công văn đề nghị thành lập, quy chế hoạt động của CLB Patin; Theo đề nghị của Ban tổ chức xây dựng Hội sinh viên Việt Nam Trường.

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
*****

Số: 11/QĐ-BTK-TC

 

 

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Patin
và công nhận Ban chủ nhiệm CLB Patin lần I, nhiệm kỳ (2015 – 2016)

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam điều chỉnh (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số: 1739/QĐ – BNV ngày 25/12/2009;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào công văn đề nghị thành lập, quy chế hoạt động của CLB Patin;

Theo đề nghị của Ban tổ chức xây dựng Hội sinh viên Việt Nam Trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Câu lạc bộ Patin trực thuộc Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh và công nhận Ban chủ nhiệm lần I, nhiệm kỳ (2015 – 2016) gồm:

TT   Họ và tên Lớp Chức vụ Câu lạc bộ
1. Nguyễn Hữu Thạch HH13B Chủ nhiệm
2. Nguyễn Thị Giỏi KX13A Phó chủ nhiệm
3. Trần THị Tây Thi KT14A Thành viên BCN
4. Phạm Tuấn Minh KC12C Thành viên BCN
5. Lê Văn Nam KX13A Thành viên BCN

          Điều 2: Câu lạc bộ Patin hoạt động theo quy chế của Câu lạc bộ, và chịu sự giám sát chỉ đạo của Hội sinh viênViệt Nam trường.

Điều 3: Văn phòng Hội sinh viên Việt Nam Trường, Câu lạc bộ Patin và đồng các đồng chí có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

–   Đảng ủy trường (để b/c);

–   BTK HSV trường (để b/c);

–   LCH khoa, CLB, đội nhóm (để t/t);

–   Như Điều 3;

–   Lưu VT.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 Đã ký

 

Mai Hoàng Thương

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.